En stærk klimalov - ja tak!

- for en stærk klimalov

Fælles anbefalinger fra

NOAH, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd og Greenpeace

 

Klimalov skal fastlægge klare langsigtede rammer og principper for klima- og energipolitikken

 

Den kommende klimalov er en unik mulighed for at fastlægge rammer og principper for den danske klima- og energipolitik frem mod 2050. Det bør være et mål, at klimaloven skal skabe gennemsigtighed og sikkerhed for virksomheder og borgere om den omstilling, der skal ske inden for energi-, transport- og landbrugssektorerne, samt sikre, at reduktionsindsatsen holdes på det rigtige spor. Loven kan desuden bidrage til at styrke virksomhedernes innovation inden for grønne teknologier, således at de solide danske kompetencer på klima- og energiområdet, der er opbygget gennem de seneste årtier, udnyttes til også i fremtiden at være et af de områder, som skaber grøn udvikling og arbejdspladser i Danmark.

 

Vi mener, at der i loven skal fastslås følgende:

 

• Klimaloven udgør en forpligtende ramme og fastlægger mål og principper for klimaindsatsen frem mod 2050

• Loven skal sikre, at Danmark yder sin retfærdige andel til, at 2-graders målet overholdes, og opfylder sine internationale og europæiske klimaforpligtelser

• Alle relevante sektorer inkluderes – både de kvotebelagte og ikke-kvotebelagte – og reduktion af klimabelastningen skal være et tværgående hensyn, der indgår i alle politikker og er et centralt mål for det danske samfund som helhed.

• Klimavidenskab spiller en central rolle i fastlæggelsen af den danske klimaindsats.

• De danske drivhusgasmål skal nås gennem reduktioner i Danmark.

• Kommunerne skal medvirke aktivt til at opfylde klimamålene, så der skabes tæt sammenhæng mel-lem den nationale planlægning og kommunernes initiativer. Kommunerne forpligtes til at udarbejde og koordinere klimaplaner og gennemføre strategisk energiplanlægning.

• De offentlige indkøb skal inddrage drivhusgasudledning.

• Grøn innovation og FU&D er en væsentlig prioritet i den danske klima- og energipolitik.

• Loven skal sikre transparens, og at offentlighed og de berørte aktører involveres.

• Internationalt skal Danmark arbejde aktivt for, at EU gennem en ambitiøs europæisk klimapolitik spiller en ledende rolle i de globale klimaforhandlinger og yder sin retfærdige andel til, at 2-graders målet kan overholdes globalt.

 

Vi anbefaler, at klimaloven konkret indeholder:

• Et samlet, bindende budget for de danske drivhusgasudledninger frem mod 2050, samt mål om 40% hjemlig drivhusgasreduktion i 2020 (ift. 1990).

• Mål om, at 50% af elforbruget dækkes af vind i 2020, kulkraft udfases inden 2030, 100% VE i el- og varmeforsyningen senest i 2035 og 100% VE senest i 2050, inkl. transport. Mål for andel af biomasse, samt krav om bæredygtighed, med inddragelse af ILUC. Mål for energieffektivisering. Mål for reduktion af andre drivhusgasser end CO2.

• Et princip om opdeling af det samlede emissionsbudget i 3-4-årige budgetperioder, der peger mindst 12 år ud i fremtiden for at sikre en rullende planlægning med såvel tilstrækkelig handling på den korte bane som klarhed om retning og ambitionsniveau på længere sigt.

• Forpligtelse for regeringen til årligt at afrapportere om udviklingen og til løbende inden for hver budgetperiode at tage initiativ til at justere og tilføje virkemidler, hvis udviklingen ikke er på sporet.

• Nedsættelse af et permanent, uafhængigt klimaråd bestående af eksperter udpeget i kraft af deres personlige kapacitet, og så de tilsammen dækker kompetencer inden for klimavidenskab og -politik, økonomi, teknologi, energi, landbrug og transport. Rådet skal have eget sekretariat, så det kan gennemføre relevant analysearbejde, herunder på eget initiativ. Klimarådet skal på baggrund af den nyeste klimavidenskab og sit analysearbejde rådgive regering og Folketing om bl.a. mål, emis-sionsbudgetter og virkemidler, samt årligt monitorere den gennemførte klimaindsats.

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved